fbpx

Adatkezelési tájékoztató

 

 

Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

BCAtraining Bt.

 1. A Tájékoztató célja

BCAtraining Bt.
mint Szolgáltató, adatkezelő a https://bcatraining.hu honlap üzemeltetője tájékoztatom Önt, mint a weboldal látogatóját valamint szolgáltatásaim igénybevevőjét az
Adatkezelési és Adatvédelmi szabályairól (továbbiakban Tájékoztató).
• A természetes személyeknek és személyes adatok kezelése tekintetében történő védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) továbbiakban GDPR, továbbá az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.) szerint az alábbi tájékoztatást adom:
Jelen oldal adatkezelését szabályozza:

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot jelen Tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a fent megjelölt weboldalon történik.
Amennyiben a jelen Tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatosan kérdése van, keressen bizalommal a III. pontban megjelölt elérhetőségeim valamelyikén.

 1. Az adatkezelés alapelvei

A Szolgáltató, BCAtraining Bt.
számára kiemelten fontos az Ön személyes adatainak védelme, továbbá az Ön információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartása, így megtesz minden olyan intézkedést, amely a fentiekben foglaltakat biztosítja.

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezelem
  a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.
  • Vállalkozásom minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, amennyiben tudomásomra jut, hogy adott személyes adat pontatlan haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem
  • a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy csak a jogszabályban meghatározott és/vagy a szükséges ideig legyen azonosítható.
  • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.
  • a személyes adatokat előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulás alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelem, azaz gyűjtöm rögzítem, rendszerezem, tárolom és felhasználom.
  • egyes esetekben a személyes adatok kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívom az érintettek figyelmét.
  • bizonyos esetekben a személyes adatok kezeléséhez Vállalkozásomnak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapom működtetése, fejlesztése és biztonsága.

III. Az Adatkezelő megnevezése

Név: BCAtraining Bt.
Székhely: 1139, Budapest, Petneházy utca 58-60. A ép. Fszt. 1.
Elektronikus levélcím: bcatrainingrita@gmail.com
Telefonszám: +36 30 9528801
Adószám: 29023880-1-41

 1. Definíciók

Jelen pontban kerülnek rögzítésre a Tájékoztató értelmezését megkönnyítő definíciók.

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
  6. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
  7. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
  8. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
  9. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;
  10. „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)
 2. Adatkezelés

Az adatokat kezelők köre
Az adatokat kizárólag a BCAtraining Bt. mint Adatkezelő, jogosultak megismerni. Az adatok nem kerülnek közzétételre, valamint nem válnak hozzáférhetővé illetéktelen harmadik személyek részére, mivel az adatok kezelése zárt rendszerben tűnik. Az adatok kizárólag a Tájékoztatóban meghatározottak szerint használhatóak fel.

Az általunk kezelt adatok:

 1. Üzenetküldés, kapcsolatfelvétel, tréningre, tornára, kezelésre időpontfoglalás, tájékoztatás, panasz

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Név (vezetéknév, keresztnév)
Cégnév
Email cím
(Telefonszám) üzenetküldés az info@bcatraining.hu -ra
cél: kapcsolattartás, foglalkozásra időpont foglalás, tájékoztatás nyújtása a ,termékekről
panasz benyújtása
Üzenetküldés időpontja technikai művelet végrehajtása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont
Az adatkezelés jelen esetben az Ön hozzájárulásán alapul, az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy kérését teljesíteni nem tudom.
panasz esetén: jogi kötelezettség GDPR 6.cikk (1)bekezdés c) pont
Az adatkezelés ilyen esetben az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.
(1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről (Fogytv.), az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.),a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.))
Az érintettek köre: email üzenetet küldő valamennyi érintett
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
az adatkezelés az adott ügy elintézéséig tart, kérdés megválaszolásáig tart (kivéve: ha valamely szolgáltatást megrendeli az érintett)
panasz esetén 5 év

 1. Termékek/Szolgáltatás (online torna videók) megrendelése, számlázás, kiszállítás

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Név (vezetéknév, keresztnév)
Cégnév kapcsolatfelvételhez, megrendeléshez, a szabályszerű számla kiállításához szükséges
Email cím
Telefonszám kapcsolattartás, visszaigazolás, termék kiszállításáról értesítés
Számlázási név (vezetéknév, keresztnév)
Számlázási cím (ország, megye, város, irányítószám, utca, házszám stb.)

Adószám

szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének végig kísérése
termék kiszállítása megadott címre adatfeldolgozó közbenjárásával
Szállítási cím (ország, megye, város, irányítószám, utca, házszám stb.) amennyiben eltér számlázási címtől, megadott címre termék kiszállítása megadott címre adatfeldolgozó közbejárásával
Megrendelés időpontja technikai művelet végrehajtása

Az adatkezelés jogalapja: a megrendelés/kiszállítás tekintetében szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pont
Az adatkezelés a megrendelés/kiszállítás, azaz a szolgáltatás megvásárlása esetében, mint szerződéses jogügylet teljesítéséhez szükséges.
a számlázás tekintetében szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés c.) pont
Az adatkezelés számlázás esetében az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.
(2000. évi C. törvény a számvitelről- Szvtv.)
Az érintettek köre: a weboldal keresztül megrendelést lebonyolító érintettek
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
az érintett hozzájárulásnak visszavonásáig,
a megrendelés /kiszállítás után 1 évig megőrzésre kerülnek kivéve, ha az érintett kérelmezi adatainak törlését
a számlázási adatok megőrzése számla formájában 5 év
(az Szvt. 169. § alapján)

 1. Hírlevél, DM tevékenység

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Email Azonosítás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele
Feliratkozás időpontja technikai művelet

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont
(A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény 6.§ (5))
Az adatkezelés jelen esetben az Ön hozzájárulásán alapul.
Az érintettek köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:
a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés
A fentiekben megjelölt személyes adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A fenti adatokat Király-Zellei Rita, jogosultak megismerni, az adatokat a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

 1. Egészségügyi adatok

A BCAtraining rehabilitációs és funkcionális tréning központ területén (1139, Budapest, Petneházy utca 58-60. A.ép. fszt.1.) személyes kontakt esetében történő gyógytorna, gyógymasszázs, egyéb manuális kezelések és masszázsok, rehabilitációs tréning igénybevétele esetén állapotfelmérés történik. Az állapotfelmérésen a személyes adatokon túl egészségügyi adatok is feljegyzésre kerülnek, egyrészt anamnézis felvétele, panaszok feljegyzése, másrészt a felmérésen végzett egészségügyi és testedzési tesztek, inspekció és palpáció eredményeinek feljegyzése is történik a felmérő lapra. A felmérő lap papír alapú, és a feljegyzések is kézzel írottan papír alapon kerülnek feljegyzésre.

Az adatok átadása önkéntes az Eüak. 1997. évi XLVII. tv. 12§-a értelmében, kivéve az Eüak. 1997. évi XLVII. tv. 13§-ában szabályozottakat.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a.) pont és GDPR 35. pontja alapján meghatározott egészségügyi személyes adatok vonatkozása.

Adatfeldolgozónak minősül ebben a tekintetben a gyógytornát végző gyógytornász, a masszázs végző gyógymasszőr, a rehabilitációs tréninget végző sportrehabilitációs edző.

Adatkezelőnek feldolgozó átadja a papíralapú felmérő lapokat, és adatkezelő azt az 2011. Info tv. és a GDPR rendelet alapján elzárt katalogizáló szekrényben tárolja az adatfelvételtől számított 5 évig. A személyes adatok birtokosa erről bármikor másolatot kérhet, megsemmisítését kérheti, kivétel az Eütv. kitételeinek esetében.

Személyes adatok birtokosa külön hozzájárulása mellett a felmérés eredményéről e-mailben történő összefoglaló tájékoztató küldhető. az e-mailben részletes adatok nem kerülnek bemutatásra, kizárólag a tesztek, felmérések eredményei kerülnek kiküldésre, beazonosítása egyedül az adott e-mail cím alapján lehetséges, melynek megadása önkéntes alapú, és külön kérésre történik.

Kezelés sorozat, terápia, sport és rehabilitációs tréningek igénybevétele esetén adott alkalom esetén kezelési, vagy edzésterv készül, melyet külön kérésre e-mailben személyes adat birtokosa kikérhet. Azonban az edzéstervek, kezelési tervek egyéni foglalkozás esetében a felmérő lap folytatólagos vezetéseként szintén kézzel, papír alapon történő feljegyzését jelenti, tárolása, kezelése, feldolgozása megegyezik a felméréssel. Csoportos óra esetén az edzésterveken személyes adat nem kerül feltüntetésre, kizárólag az óra leadási dátuma kerül megjegyzésre, így az személyes adat tárolásának nem minősül, erről e-mailben nem küldünk külön kérésre sem leírást.

Egészségügyi adatfeldolgozó lehet:

Palágyi Krisztina, gyógytornász

Péter Hajnalka, gyógymasszőr

és az adatkezelő: Király-Zellei Rita a BCAtraining Bt. beltag, ügyvezetője

 1. Személyes adat kezelése óralátogatás esetén

Egyedi, vagy bérletes óralátogatás esetén a tréning központ elszámolási rendszerének, bevétel nyilvántartási kötelezettségének is eleget téve, adott dátum-időpontban megjelentek neveit, és kizárólag a neveket feldolgozzuk.

Szükségességét indokolja a bérletek felhasznált alkalmainak nyomonkövetése, és a munkát elvégző szakemberek alapvető gazdasági jellegű elszámolásának alapjához. Az adatok tárolása a NAV szabályozásának megfelelő, mivel számviteli elszámolás alapját képezi, így min. 5 év, számla készítés esetén 20 év.

Adatfeldolgozó lehet az adott órát tartó szakember:

Szoboszlai Szilvia, jóga oktató

Palágyi Krisztina, gyógytornász

Péter Hajnalka, gyógymasszőr

Király Eszter, edző

Király-Zellei Rita, edző – egyben adatkezelő is (BCAtraining Bt. képviseletében)

 1. Az adatkezelés időtartama

Az érintett és az adatkezelő között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama vagy az az időpont, amíg az érintett hozzájárulását vissza nem vonja, valamint az állami hatóságok /pl.: NAV/ által meghatározott idő intervallumok. Az adatkezelés határidejének lejártakor vállalkozásom az adatokat törölni köteles.

VII. Honlappal kapcsolatos adatkezelés, adatkezelési hozzájárulás visszavonása

A személyes adatokat önkéntesen bocsátja a BCAtraining Bt. részére az e-mail/ weboldal megrendelő felületéről történő kapcsolatfelvétel során éppen ezért kérem, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaim igénybevételének.
Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezem, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.
Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja
• az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonásával, illetve
• a megrendelés/jelentkezés során megadott adatok törlését kérheti
A hozzájárulás visszavonását a bcatrainingrita@gmail.com email címen kell kérelmezni.
A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból 3 napos határidővel vállalom, azonban felhívom a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdek érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása/törlés kérelmezése után is kezelhetek.
Adattörlési (teljes/részleges) kérelem esetén a jogszabályi keretek között mérlegelem, hogy adatai törlését meg kell-e tagadnom bármilyen jogszabályban meghatározott okból.
Amennyiben valamilyen oknál fogva az adattörlést akár csak részlegesen is meg kell tagadnom, úgy arról természetesen haladéktalanul tájékoztatom az Ön által megadott elérhetőségen. Felhívom figyelmét, hogy az Ön által megadott elérhetőségi adatok helyességét nem vizsgálom, így a hibásan megadott elérhetőségi adatokból fakadó hibákért felelősséget nem vállalok.

 1. Hírlevéllel kapcsolatos adatkezelés

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII. törvény 6.§ értelmében a Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival a feliratkozáskor megadott email címére ilyen tartalmú üzeneteket küldhessen számára.
A Felhasználó jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy a Szolgáltató a reklámajánlatot tartalmazó üzenetekhez személyes adatait felhasználja. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait hírlevél küldés céljából is kezelem és az Ön részére hírlevelet továbbítok (Grtv. 6. §).
A hírlevélről bármikor ingyenesen, indokolás nélkül leiratkozhat.
Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 3 napos határidővel vállalom.

 1. Cookiek (sütik) kezelése

A https://bcatraining.hu weboldal sütiket használ. A sütik olyan kis szöveges fájlok, amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményt. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatom az Ön eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldal működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az Ön engedélyére van szükség.
Jelen weboldal ideiglenes (ún. munkamenet /session) sütiket használ, ezek a sütik ideiglenesen tárolódnak eszközén, kizárólag az Ön aktuális látogatására vonatkoznak és a munkamenet végével, valamint a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek számítógépéről. Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalunkon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez. Ilyen lehet az Ön által adott oldalakon végzett műveletek megjegyzése, például az adatlapok/formok kitöltéséhez szükséges információk. A munkamenet sütik nélkül nem tudjuk Önnek garantálni a weboldal megfelelő működését, a honlap egyes részei hibásan jelenhetnek meg, esetleg a weboldal használhatatlanná válhat. A munkamenet sütik semmilyen esetben sem gyűjtenek Önről olyan információkat, amellyel Önt azonosítani lehetne, így ezek alkalmazásához az Ön hozzájárulása sem szükséges.

 1. Időpontfoglalással kapcsolatos adatkezelés

Személyes tréningre, tornára, kezelésre való jelentkezés elektronikusan a honlapon keresztül történik.

A Név, e-mail cím, telefonszám megadása mellett jelen adatkezelési tájékoztató elfogadása is szükséges a foglaláshoz. Adatok megadása szükséges ahhoz, hogy az értesítő üzenetek az időpont foglalásáról megerősítésként kiküldésre kerülhessenek, illetve kapcsolattartásként mindkét fél részéről bármilyen változás bejelentéséhez.

Résztvevő e-mailben kérheti időpontja, és ezzel együtt adatai törlését is! Időpont törlése pénzügyi vonatkozásban 24 órával az időpont előtt lehetséges. 24 órán belül is teljesítjük a törlési kérelmet, azonban az óralátogatás díját ekkor meg kell téríteni.

VIII. Adatkezelési kérések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatom, adatfeldolgozóim esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítom, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait.
A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik vállalkozásomat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségemet teljesítenem kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.
Vállalkozásom adatkezelésében és adatfeldolgozásában részt vevő bármely közreműködő (munkavállaló, szerződéses partner stb.) előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosult az Ön személyes adatait megismerni.
Személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védem, valamint biztosítom az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvom azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.
A technikai intézkedések keretében jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használok. Felhívom azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Vállalkozásom mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegye, a weblapon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudok teljes felelősséget vállalni, ám a hozzám beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartok be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 1. Az adatkezelő által igénybe vett külső adatfeldolgozó cégek és szolgáltatások

Rackforest Informatikai és Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.

Cím: 1132, Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008 a.

Adószám: 14671858-2-41

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-74088/2014

Az adattovábbítás célja: tárhely szolgáltatás nyújtása
Továbbított adatok köre: a weboldalon keresztül lebonyolított megrendelések/üzenetküldés folyamán rögzített személyes adatok
Jogalap: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) illetve b.) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.
BCAtraining Bt. a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat digitális formában tárolt személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat zárt rendszerben jelszóval védett mappában és külső, jelszóval védett adathordozón tárolja.

 1. Az érintett jogai
 2. Az érintett tájékoztatáshoz való joga:
  Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.
  Az érintett hozzáférési joga:
  Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR rendelet 15. cikk (1) bekezdésében felsorolt információkhoz ingyenesen hozzáférést kapjon.
  3. A helyesbítéshez való jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.
  4. Az adatkezelés korlátozásához való jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha a Rendelet GDPR 18. cikk (1) bekezdésében felsorolt feltételek valamelyike teljesül.
  5. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendelet GDPR rendelet 17. cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.
  6. Az adathordozhatósághoz való jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.
  7. A tiltakozáshoz való jog:
  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, kivéve, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.
  8. Jogorvoslathoz való jog
  Az érintett, ha az adatkezelés nem felel meg a jogszabályoknak bírósághoz fordulhat. valamint a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, eljárást kezdeményezhet.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
• Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
• Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
• Telefon: +36 (1) 391-1400
• Fax: +36 (1) 391-1410
• E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
• Honlap: www.naih.hu

Kérelmére tájékoztatást adok az általam kezelt,– vagy a megbízott adatfeldolgozó által – feldolgozott
• adatairól,
• az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
• időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
• az adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységemről,
• adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseimről, továbbá
• a személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt legfeljebb azonban 1 hónapon belül adom meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
A Szolgáltató a személyes adatok helyesbítésről, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást főszabályként a kérelem benyújtásától számított 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgálom és a döntésemről Önt írásban tájékoztatom. Amennyiben úgy döntök, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetem, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Abban az esetben megtagadom a kérés teljesítését, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésemmel nem ért egyet, illetve ha elmulasztom a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.
Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.
Kérem Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressen meg problémájával bizalommal!

 1. Adatvédelmi incidens
  Amennyiben a személyes adatok bármelyike illetéktelenek birtokába kerül, az adatkezelő azonnal jelenti az adatkezelő hatóság felé: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. Meg kell tennie ezt 72 órán belül, amikor az adatkezelő tudomást szerez a megsértésről, ahol ez megvalósítható.
  Ha a jogsértés nagy valószínűséggel hátrányosan befolyásolhatja az egyének jogait és szabadságait, akkor késedelem nélkül tájékoztatnia kell az érintetteket.
  Biztosítania kell, hogy adatkezelő felderítési, vizsgálati és belső jelentési eljárásokkal rendelkezzen. Ez megkönnyíti a döntéshozatalt arról, hogy be kell-e jelentenie az érintett felügyeleti hatóságot és az érintetteket.
  Vállalkozásomnak nyilvántartást kell vezetnie a személyes adatok megsértéséről is, függetlenül attól, hogy be kell-e jelentenie.
 2. Egyéb rendelkezések

A Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.
Elkötelezett a tekintetben is, hogy minden olyan harmadik felet, felhív ez irányú kötelezettségének teljesítésére, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja.
Továbbá tájékoztatom Önt, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.
Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek tekinti a jelen Tájékoztatóban foglaltakat, valamint kötelezettséget vállal arra, hogy jelen Tájékoztatóban foglalt előírásoknak valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelel az adatkezelési tevékenysége.

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
  • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
  • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

Budapest, 2021.01.25.

 

BCAtraining Bt.

BCAtraining szolgáltatási területei VÁLTOZTAK

PEST: 1141, Budapest, Zugló, Mogyoródi út 169/a Sebaj Fejlesztőközpont

BUDA: 1112, Budapest, Villányi út 22/a Mozgásszervi és ultrahang rendelő

Szolgáltatások:

Kizárólag egyéni tréningek és kezelések:

Komplex mozgásszervi állapotfelmérés

Sportrehabilitációs tréning és kezelések- Hinging rider lovas sportmozgáskorrekciós tréning is

Medical fitnesz tréningek és kezelések (megváltozott egészségi állapotúak speciális edzésprogramja és kezelései)

Fascia tréningek és kezelések

Fitmummy tréningek és kezelések (pre- és postnatális program)

TripleX tréningek és kezelések (gerinc program)

Onkológiai betegek masszázs és mozgásprogramja

On-line videótáras tréningek, és on-line egyéni tréningek továbbra is változatlanul elérhetők, illetve programba illeszthetők.

A BCAtraining sportrehabilitációs és funkcionális tréning központ a Budapest, XIII. kerületben bezárt, kizárólag székhelyként maradt fent az ingatlan, így kérem ott ne keressék termeinket, szolgáltatásainkat!

A Honlapunk az új helyzethez igazítottan átalakítás alá fog kerülni, addig is türelmét köszönjük!

Töretlenül várom egészségét öntudatosan karbantartani kívánó klienseimet az új szolgáltatási területeken!

Király-Zellei Rita

A BCAtraining sportrehabilitációs trénere